TTGT là gì? Ý nghĩa của từ ttgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTGT là gì? Ý nghĩa của từ ttgt

TTGT là gì ?

TTGT là “Trật tự giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTGT

TTGT có nghĩa “Trật tự giao thông”.

TTGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTGT là “Trật tự giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTGT:
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ GT: Giao thông.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad