TTHTCĐ là gì? Ý nghĩa của từ tthtcđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTHTCĐ là gì? Ý nghĩa của từ tthtcđ

TTHTCĐ là gì ?

TTHTCĐ là “Trung tâm học tập cộng đồng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTHTCĐ

TTHTCĐ có nghĩa “Trung tâm học tập cộng đồng”.

TTHTCĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTHTCĐ là “Trung tâm học tập cộng đồng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTHTCĐ:
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TQ: Trung Quốc.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ TC: Tổng cộng.
+ HL: Học lực.
+ HK: Học kỳ.
...

Post Top Ad