TTBDVHNG là gì? Ý nghĩa của từ ttbdvhng - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

TTBDVHNG là gì? Ý nghĩa của từ ttbdvhng

TTBDVHNG là gì ?

TTBDVHNG là “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTBDVHNG

TTBDVHNG có nghĩa “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ”.

TTBDVHNG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTBDVHNG là “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTBDVHNG:
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TW: Trung ương.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TQ: Trung Quốc.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ VP: Văn phòng.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ TT: Trung tâm.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ KQT: Không quan tâm.
+ DD: Dinh dưỡng.
...

Post Top Ad