B4N là gì? Ý nghĩa của từ b4n - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

B4N là gì? Ý nghĩa của từ b4n

B4N là gì ?

B4N là “Bye For Now” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ B4N

B4N có nghĩa “Bye For Now”, dịch sang tiếng Việt là “Tạm biệt bây giờ”.

B4N là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng B4N là “Bye For Now”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến B4N:
+ BFF: Best Friends Forever (bạn thân mãi mãi).
+ FYA: For Your Amusement (cho sự tiêu khiển của bạn).
+ YKW: You know what? (bạn biết sao không?).
+ AFAIK: As far as I know (theo như tôi biết).
+ LMK: Let me know (hãy cho tôi biết).
...

Post Top Ad