ACRA là gì? Ý nghĩa của từ acra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

ACRA là gì? Ý nghĩa của từ acra

ACRA là gì ?

ACRA là “Accounting and Corporate Regulatory Authority” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACRA

ACRA có nghĩa “Accounting and Corporate Regulatory Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán”.

ACRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACRA là “Accounting and Corporate Regulatory Authority”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACRA:
+ IRAS: Inland Revenue Authority of Singapore (Cơ quan quản lý doanh thu nội địa của Singapore).
+ ASA: Advertising Standards Authority (Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo).
+ HCA: Historical Cost Accounting (Kế toán nguyên giá).
+ BEA: British Electricity Authority (Cơ quan điện lực Anh).
+ HRA: Human Resource Accounting (Kế toán nguồn nhân lực).
...

Post Top Ad