BHN là gì? Ý nghĩa của từ bhn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

BHN là gì? Ý nghĩa của từ bhn

BHN là gì ?

BHN là “Brinell Hardness Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BHN

BHN có nghĩa “Brinell Hardness Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số độ cứng Brinell”.

BHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHN là “Brinell Hardness Number”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BHN:
+ RNG: Random Number Generator (Trình tạo số ngẫu nhiên).
+ VCN: Virtual Card Number (Số thẻ ảo).
+ PAN: Primary Account Number (Số tài khoản chính).
+ NTT: Number theoretic transform (Biến đổi lý thuyết số).
+ CID: Card Identification Number (Số nhận dạng thẻ).
...

Post Top Ad