ERS là gì? Ý nghĩa của từ ers - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

ERS là gì? Ý nghĩa của từ ers

ERS là gì ?

ERS là “Economic Research Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERS

ERS có nghĩa “Economic Research Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế”. Tên một cơ quan cung cấp thông tin, cũng như nghiên cứu và thống kê về kinh tế nông nghiệp của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

ERS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERS là “Economic Research Service”.

Một số kiểu ERS viết tắt khác:
+ Ersuic languages: Ngôn ngữ Ersuic. Ngôn ngữ này có nguồn gốc tại Trung Quốc và mã ký hiệu của nó là ers.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ERS:
+ PSA: Public Service Agreement (Thỏa thuận dịch vụ công).
+ WS: Web Service (Dịch vụ web).
+ SDT: Service Description Table (Bảng mô tả dịch vụ).
+ SCM: Service Control Manager (Quản lý kiểm soát dịch vụ).
+ MTS: Mobile Telephone Service (Dịch vụ điện thoại di động).
+ SAS: Special Air Service (Dịch vụ hàng không đặc biệt).
+ PSC: Public Service Commission (Ủy ban dịch vụ công cộng).
...

Post Top Ad