ADV là gì? Ý nghĩa của từ adv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

ADV là gì? Ý nghĩa của từ adv

ADV là gì ?

ADV là “Adverb” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADV

ADV có nghĩa “Adverb”, dịch sang tiếng Việt là “Trạng từ”. Trong các tài liệu liên quan đến tiếng Anh, thì adv chính là trạng từ.

ADV là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ADV là “Adverb”.

Một số kiểu ADV viết tắt khác:
+ Adventure: Cuộc phiêu lưu.
+ Advertising: Quảng cáo.
+ Advocate: Biện hộ.
+ Acoustic Droplet Vaporization: Sự hóa hơi giọt âm thanh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ADV:
+ ACP: Accept (Đồng ý).
+ AZ: Arizona (Bang Arizona).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ ACK: Acknowledgement (Xác nhận).
+ DOC: Doctor (Bác sĩ).
+ DTP: Desktop publishing (Chế bản điện tử).
+ VIE: Vietnam (Việt Nam).
...

Post Top Ad