APQP là gì? Ý nghĩa của từ apqp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

APQP là gì? Ý nghĩa của từ apqp

APQP là gì ?

APQP là “Advanced Product Quality Planning” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APQP

APQP có nghĩa “Advanced Product Quality Planning”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao”.

APQP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APQP là “Advanced Product Quality Planning”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APQP:
+ APB: Advanced Peripheral Bus (Bus ngoại vi nâng cao).
+ GRP: Grape Reaction Product (Sản phẩm phản ứng nho).
+ PSS: Product Support Services (Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm).
+ DAP: Dose area product (Khu vực liều lượng sản phẩm).
+ AMM: Advanced Metering Management (Quản lý đo sáng nâng cao).
...

Post Top Ad