APU là gì? Ý nghĩa của từ apu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

APU là gì? Ý nghĩa của từ apu

APU là gì ?

APU là “Accelerated Processing Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APU

APU có nghĩa “Accelerated Processing Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý tăng tốc”.

APU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APU là “Accelerated Processing Unit”.

Một số kiểu APU viết tắt khác:
+ Auxiliary Power Unit: Đơn vị năng lượng phụ trợ.
+ Alaska Pacific University: Đại học Thái Bình Dương Alaska.
+ Azusa Pacific University: Đại học Thái Bình Dương Azusa.
+ Applied Psychology Unit: Đơn vị tâm lý học ứng dụng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APU:
+ SHU: Scoville Heat Unit (Đơn vị nhiệt Scoville).
+ UT: Unit Test (Kiểm tra đơn vị).
+ PVI: Power Vehicle Innovation (Cải tiến xe điện).
+ AFF: Accelerated freefall (Tăng tốc rơi tự do).
+ FPU: Floating-Point Unit (Đơn vị dấu phẩy động).
+ MPM: Request Processing Modes (Yêu cầu chế độ xử lý).
+ AK: Applied kinesiology (Động học ứng dụng).
...

Post Top Ad