BCE là gì? Ý nghĩa của từ bce - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

BCE là gì? Ý nghĩa của từ bce

BCE là gì ?

BCE là “Before the Common Era” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCE

BCE có nghĩa “Before the Common Era”, dịch sang tiếng Việt là “Trước công nguyên”.

BCE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCE là “Before the Common Era”.

Một số kiểu BCE viết tắt khác:
+ Boundary-Control-Entity: Ranh giới-Kiểm soát-Thực thể.
+ Basic Chess Endings: Kết thúc cờ vua cơ bản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCE:
+ CAC: Common Access Card (Thẻ truy cập thông thường).
+ BOS: Basic Oxygen Steelmaking (Sản xuất thép oxy cơ bản).
+ COP: Common Operational Picture (Hình ảnh hoạt động chung).
...

Post Top Ad