BREF là gì? Ý nghĩa của từ bref - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

BREF là gì? Ý nghĩa của từ bref

BREF là gì ?

BREF là “Best Available Techniques Reference Document” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BREF

BREF có nghĩa “Best Available Techniques Reference Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu tham khảo công nghệ tốt nhất hiện có”.

BREF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BREF là “Best Available Techniques Reference Document”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BREF:
+ FYR: For Your Reference (Dành cho bạn tham khảo).
+ AFS: Available For Sale (Có sẵn để bán).
+ PRD: Product Requirements Document (Tài liệu yêu cầu sản phẩm).
+ NLA: No Longer Available (Không còn có sẵn, không còn hiệu lực).
+ QMR: Quick Medical Reference (Tham khảo y tế nhanh).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
...

Post Top Ad