CSB là gì? Ý nghĩa của từ csb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

CSB là gì? Ý nghĩa của từ csb

CSB là gì ?

CSB là “Canada Savings Bond” trong tiếng Anh, “Cảnh sát biển” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSB

**NGOẠI NGỮ

CSB có nghĩa “Canada Savings Bond”, dịch sang tiếng Việt là “Trái phiếu tiết kiệm Canada”.

**VIỆT NGỮ

CSB có nghĩa “Cảnh sát biển” trong tiếng Việt.

CSB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSB là “Cảnh sát biển”, “Canada Savings Bond”.

Viết tắt CSB với nghĩa khác:
+ Collection of Computer Science Bibliographies: Bộ sưu tập Thư mục Khoa học Máy tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSB:
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ ICD: International Classification of Disease (Phân loại bệnh quốc tế).
+ VUS: Variant of uncertain significance (Biến thể có ý nghĩa không chắc chắn).
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ DOC: Department of Conservation (Cục Bảo tồn).
+ POC: Point Of Care (Điểm chăm sóc).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
...

Post Top Ad