CS là gì? Ý nghĩa của từ cs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

CS là gì? Ý nghĩa của từ cs

CS là gì ?

CS là “Customer Service” trong tiếng Anh, “Cuộc sống” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CS

**NGOẠI NGỮ

CS có nghĩa “Customer Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ khách hàng”.

**VIỆT NGỮ

CS có nghĩa “Cuộc sống” trong tiếng Việt.

CS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CS là “Cuộc sống”, “Customer Service”.

Viết tắt CS với nghĩa khác:
+ Cũng.
+ Chả sao.
+ Cảnh sát.
+ Computer Science: Khoa học máy tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CS:
+ CHS: Chả hiểu sao.
+ ESS: Earth System Science (Khoa học Hệ thống Trái đất).
+ BS: Bachelor of Science (Cử nhân khoa học).
+ KS: Không sao.
+ SFX: Science Fiction Expo (Hội chợ triển lãm khoa học viễn tưởng).
+ SVC: Sao Vàng Chéo.
+ NSI: National Science Institute (Viện khoa học quốc gia).
+ PNC: Police National Computer (Máy tính quốc gia cảnh sát).
...

Post Top Ad