BRIM là gì? Ý nghĩa của từ brim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

BRIM là gì? Ý nghĩa của từ brim

BRIM là gì ?

BRIM là “Board of Risk and Insurance Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRIM

BRIM có nghĩa “Board of Risk and Insurance Management”, dịch sang tiếng Việt là “Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm”.

BRIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRIM là “Board of Risk and Insurance Management”.

Một số kiểu BRIM viết tắt khác:
+ Bridge Router Interface Module: Mô-đun giao diện bộ định tuyến cầu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BRIM:
+ PIM: Principal Indecomposable Module (Mô-đun không thể phân hủy chính).
+ APB: Accounting Principles Board (Ban nguyên tắc kế toán).
+ MPM: Microwave Power Module (Mô-đun nguồn vi sóng).
+ LIAM: Life Insurance Association of Malaysia (Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Malaysia).
+ JJB: Juvenile Justice Board (Ban tư pháp vị thành niên).
...

Post Top Ad