CC là gì? Ý nghĩa của từ cc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

CC là gì? Ý nghĩa của từ cc

CC là gì ?

CC là “Carbon Copy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CC

CC có nghĩa “Carbon Copy”, dịch sang tiếng Việt là “Bản sao bằng giấy than (chép tay, đánh máy)”. Mặc dù dịch sát nghĩa là vậy, tuy nhiên CC được dùng phổ biến nhất trong việc gửi và nhận email (thư điện tử). CC là việc gửi cho người khác một bản sao của nội dung email mà mình nhận được.

CC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CC là “Carbon Copy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CC:
+ ARC: Advance Reading Copy (Bảng sao đọc trước).
+ DOC: Dissolved Organic Carbon (Carbon hữu cơ hòa tan).
+ POC: Particulate Organic Carbon (Các hạt cacbon hữu cơ).
+ CPE: Carbon Paste Electrode (Điện cực dán carbon).
+ CCS: Carbon Capture and Storage (Thu giữ và lưu trữ carbon).
...

Post Top Ad