FPU là gì? Ý nghĩa của từ fpu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

FPU là gì? Ý nghĩa của từ fpu

FPU là gì ?

FPU là “Floating-Point Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FPU

FPU có nghĩa “Floating-Point Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị dấu phẩy động”.

FPU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FPU là “Floating-Point Unit”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FPU:
+ APU: Accelerated Processing Unit (Bộ xử lý tăng tốc).
+ UT: Unit Test (Kiểm tra đơn vị).
+ MUC: Meritorious Unit Commendation (Tuyên dương đơn vị xuất sắc).
+ SHU: Scoville Heat Unit (Đơn vị nhiệt Scoville).
...

Post Top Ad