CDO là gì? Ý nghĩa của từ cdo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

CDO là gì? Ý nghĩa của từ cdo

CDO là gì ?

CDO là “Collateralized Debt Obligation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CDO

CDO có nghĩa “Collateralized Debt Obligation”, dịch sang tiếng Việt là “Nghĩa vụ nợ thế chấp”.

CDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CDO là “Collateralized Debt Obligation”.

Một số kiểu CDO viết tắt khác:
+ Collaboration Data Objects: Đối tượng dữ liệu cộng tác.
+ Chief Data Officer: Giám đốc dữ liệu.
+ Connected Data Objects: Đối tượng dữ liệu được kết nối.
+ Chief Digital Officer: Giám đốc kỹ thuật số.
+ Chief Design Officer: Giám đốc thiết kế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CDO:
+ HID: Hardware Interface Design (Thiết kế giao diện phần cứng).
+ EDR: Enhanced Data Rate (Tốc độ dữ liệu nâng cao).
+ DAW: Digital Audio Workstation (Máy trạm âm thanh kỹ thuật số).
+ CGO: Chief Growth Officer (Giám đốc tăng trưởng).
...

Post Top Ad