CHAR là gì? Ý nghĩa của từ char - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

CHAR là gì? Ý nghĩa của từ char

CHAR là gì ?

CHAR là “Character” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHAR

CHAR có nghĩa “Character”, dịch sang tiếng Việt là “Ký tự”.

CHAR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng CHAR là “Character”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CHAR:
+ OOC: Out Of Character (Không hợp với tính cách).
+ OC: Original Character (Nhân vật nguyên bản).
+ HJ: Hand Job (Việc làm bằng tay).
+ HHD: Hybrid Hard Drive (Ổ cứng lai).
+ ARC: Audio Return Channel (Kênh trả về âm thanh).
+ RTC: Real-time clock (Đồng hồ thời gian thực).
...

Post Top Ad