CM là gì? Ý nghĩa của từ cm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

CM là gì? Ý nghĩa của từ cm

CM là gì ?

CM là “Content Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CM

CM có nghĩa “Content Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý nội dung”.

CM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CM là “Content Management”.

Một số kiểu CM viết tắt khác:
+ Construction Management: Quản lý xây dựng.
+ Centimetre: Centimet. Có kiểu đọc theo tiếng việt như sau: xen-ti-mét hay xăng-ti-mét.
+ Configuration Management: Quản lý cấu hình.
+ Connection Machine: Máy kết nối.
+ Contingency Management: Quản lý dự phòng.
+ Commercial Message: Thông điệp thương mại.
+ Construction Morphology: Hình thái xây dựng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CM:
+ CDM: Clinical Data Management (Quản lý dữ liệu lâm sàng).
+ MPM: Manufacturing Process Management (Quản lý quy trình sản xuất).
+ ICP: Internet Content Provider (Nhà cung cấp nội dung Internet).
+ KAM: Key Account Management (Quản lý tài khoản chính).
+ SCM: Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung cấp).
+ HRMS: Human Resources Management System (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực).
+ ERM: Enterprise Risk Management (Quản lý rủi ro doanh nghiệp).
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
...

Post Top Ad