CMF là gì? Ý nghĩa của từ cmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

CMF là gì? Ý nghĩa của từ cmf

CMF là gì ?

CMF là “Content Management Framework” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CMF

CMF có nghĩa “Content Management Framework”, dịch sang tiếng Việt là “Khung quản lý nội dung”.

CMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CMF là “Content Management Framework”.

Một số kiểu CMF viết tắt khác:
+ Color, Materials, Finish: Màu sắc, Vật liệu, Hoàn thiện .
+ Cymomotive force: Lực động lực.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CMF:
+ CM: Content Management (Quản lý nội dung).
+ ICP: Internet Content Provider (Nhà cung cấp nội dung Internet).
+ FIN: Force Identification Number (Số nhận dạng lực lượng).
+ OC: Original Content (Nội dung gốc).
+ UCC: User-Created Content (Nội dung do người dùng tạo).
...

Post Top Ad