COLTS là gì? Ý nghĩa của từ colts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

COLTS là gì? Ý nghĩa của từ colts

COLTS là gì ?

COLTS là “County of Lee Transit System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COLTS

COLTS có nghĩa “County of Lee Transit System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giao thông Quận Lee”. Tên một hệ thống tại quận Lee, tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ trong lĩnh vực giao thông.

COLTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COLTS là “County of Lee Transit System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến COLTS:
+ ES: Expert System (Hệ thống chuyên gia).
+ POTS: Packet-Optical Transport System (Hệ thống vận chuyển gói-quang).
+ SMF: System Management Facilities (Cơ sở quản lý hệ thống).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ OSS: Open Sound System (Hệ thống âm thanh mở).
...

Post Top Ad