CPP là gì? Ý nghĩa của từ cpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

CPP là gì? Ý nghĩa của từ cpp

CPP là gì ?

CPP là “Cost Per Point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPP

CPP có nghĩa “Cost Per Point”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí mỗi điểm”. Thuật ngữ liên quan đến chiến dịch quảng cáo.

CPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPP là “Cost Per Point”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPP:
+ POP: Point Of Purchase (Điểm mua hàng).
+ PP: Percentage point (Điểm phần trăm).
+ GRP: Gross Rating Point (Điểm đánh giá tổng).
+ LPI: Lines Per Inch (Dòng trên mỗi ich).
+ HCA: Historical Cost Accounting (Kế toán nguyên giá).
...

Post Top Ad