POP là gì? Ý nghĩa của từ pop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

POP là gì? Ý nghĩa của từ pop

POP là gì ?

POP là “Post Office Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POP

POP có nghĩa “Post Office Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức bưu điện”. Tên của một giao thức tầng ứng dụng, được sử dụng trong lĩnh vực mạng internet - email (thư điện tử).

POP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POP là “Post Office Protocol”.

Một số kiểu POP viết tắt khác:
+ Point Of Purchase: Điểm mua hàng.
+ Proof-Of-Payment: Bằng chứng thanh toán.
+ Parallel Ocean Program: Chương trình đại dương song song.
+ Persistent Organic Pollutant: Chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.
+ Probability Of Precipitation: Xác suất mưa.
+ Problem-Oriented Policing: Chính sách hướng vấn đề.
+ Point Of Presence: Điểm hiện diện.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POP:
+ PH: Precipitation Hardening (Kết tủa đông cứng).
+ FYP: Foundation Year Program (Chương trình năm dự bị).
+ SUP: Software Upgrade Protocol (Giao thức nâng cấp phần mềm).
+ PSA: Purchase and Sale Agreement (Thỏa thuận mua bán).
+ GRP: Gross Rating Point (Điểm đánh giá tổng).
+ CPP: Cost Per Point (Chi phí mỗi điểm).
...

Post Top Ad