DAQ là gì? Ý nghĩa của từ daq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

DAQ là gì? Ý nghĩa của từ daq

DAQ là gì ?

DAQ là “Data Acquisition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAQ

DAQ có nghĩa “Data Acquisition”, dịch sang tiếng Việt là “Thu thập dữ liệu”. Quá trình tìm kiếm, xác định và thu thập các thông tin ở thế giới thực để làm dữ liệu. Các thao tác có sự trợ giúp đắc lực là hệ thống máy tính.

DAQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAQ là “Data Acquisition”.

Một số kiểu DAQ viết tắt khác:
+ Delivered Audio Quality: Chất lượng âm thanh được phân phối.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DAQ:
+ APQP: Advanced Product Quality Planning (Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao).
+ EDR: Enhanced Data Rate (Tốc độ dữ liệu nâng cao).
+ PDS: Planetary Data System (Hệ thống dữ liệu hành tinh).
+ CAC: Customer Acquisition Cost (Chi phí sở hữu khách hàng).
+ CDO: Collaboration Data Objects (Đối tượng dữ liệu cộng tác).
...

Post Top Ad