BIDV là gì? Ý nghĩa của từ bidv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

BIDV là gì? Ý nghĩa của từ bidv

BIDV là gì ?

BIDV là “Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIDV

BIDV có nghĩa “Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam”.

BIDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BIDV là “Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BIDV:
+ ATTD: Acceptance test–driven development (Phát triển theo hướng kiểm tra chấp nhận).
+ FEED: Foundation for European Economic Development (Quỹ phát triển kinh tế châu Âu).
+ CAB: Cambodia Asia Bank (Ngân hàng Campuchia Châu Á).
+ BOE: Bank Of England (Ngân hàng của nước Anh).
+ NBV: National Bank of Vanuatu (Ngân hàng quốc gia Vanuatu).
+ JIE: Joint Information Environment (Môi trường thông tin chung).
+ MOD: Multicultural Organization Development (Phát triển tổ chức đa văn hóa).
...

Post Top Ad