DDL là gì? Ý nghĩa của từ ddl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

DDL là gì? Ý nghĩa của từ ddl

DDL là gì ?

DDL là “Data Definition Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDL

DDL có nghĩa “Data Definition Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu”.

DDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DDL là “Data Definition Language”.

Một số kiểu DDL viết tắt khác:
+ Direct Download Link: Liên kết tải xuống trực tiếp.
+ Device Description Language: Ngôn ngữ mô tả thiết bị.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DDL:
+ MFD: Multi-Function Device (Thiết bị đa chức năng).
+ BXG: Bangala language (Ngôn ngữ Bangala).
+ TEFL: Teaching English as a Foreign Language (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ).
+ SDT: Service Description Table (Bảng mô tả dịch vụ).
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
...

Post Top Ad