ECO là gì? Ý nghĩa của từ eco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

ECO là gì? Ý nghĩa của từ eco

ECO là gì ?

ECO là “Ecology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECO

ECO có nghĩa “Ecology”, dịch sang tiếng Việt là “Sinh thái học”.

ECO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ECO là “Ecology”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ECO:
+ ERS: Economic Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế).
+ ESS: Executive Support System (Hệ thống hỗ trợ điều hành).
+ EI: Employment Insurance (Bảo hiểm việc làm).
+ OC: Original Character (Nhân vật nguyên bản).
+ ORR: Objective Response Rate (Tỷ lệ đáp ứng khách quan).
...

Post Top Ad