ERM là gì? Ý nghĩa của từ erm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

ERM là gì? Ý nghĩa của từ erm

ERM là gì ?

ERM là “Enterprise Risk Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERM

ERM có nghĩa “Enterprise Risk Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý rủi ro doanh nghiệp”.

ERM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERM là “Enterprise Risk Management”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ERM:
+ BRIM: Board of Risk and Insurance Management (Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm).
+ NFR: Non Financial Risk (Rủi ro phi tài chính).
+ TAR: Time At Risk (Thời gian gặp rủi ro).
+ HRA: Health Risk Assessment (Đánh giá rủi ro sức khỏe).
...

Post Top Ad