FYE là gì? Ý nghĩa của từ fye - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

FYE là gì? Ý nghĩa của từ fye

FYE là gì ?

FYE là “Fiscal Year End” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FYE

FYE có nghĩa “Fiscal Year End”, dịch sang tiếng Việt là “Tài chính cuối năm”.

FYE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FYE là “Fiscal Year End”.

Một số kiểu FYE viết tắt khác:
+ First Year Experience: Trải nghiệm năm đầu tiên.
+ For Your Entertainment: Dành cho việc giải trí của bạn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FYE:
+ TYC: Trace Your Claim (Theo dõi yêu cầu của bạn).
+ FYA: For Your Amusement (Cho sự tiêu khiển của bạn).
+ FE: Front End (Giao diện người dùng).
+ OE: Overseas Experience (Kinh nghiệm ở nước ngoài).
+ FYR: For Your Reference (Dành cho bạn tham khảo).
+ OBE: Out-of-Body Experience (Trải nghiệm ngoài cơ thể).
+ FEFO: First Expired, First Out (Hết hạn trước, xuất trước ).
...

Post Top Ad