FEFO là gì? Ý nghĩa của từ fefo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

FEFO là gì? Ý nghĩa của từ fefo

FEFO là gì ?

FEFO là “First Expired, First Out” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FEFO

FEFO có nghĩa “First Expired, First Out”, dịch sang tiếng Việt là “Hết hạn trước, xuất trước ”. Thuật ngữ được sử dụng trong việc xử lý hàng tồn kho.

FEFO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FEFO là “First Expired, First Out”.

Một số kiểu FEFO viết tắt khác:
+ Far East Field Office: Văn phòng thực địa Viễn Đông.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FEFO:
+ OLC: Office of Legal Counsel (Văn phòng cố vấn pháp lý).
+ MEMO: Middle East Monitor (Màn hình Trung Đông).
+ FRO: Family Responsibility Office (Văn phòng trách nhiệm gia đình).
+ POP: Post Office Protocol (Giao thức bưu điện).
+ OOC: Out Of Character (Không hợp với tính cách).
...

Post Top Ad