FYP là gì? Ý nghĩa của từ fyp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

FYP là gì? Ý nghĩa của từ fyp

FYP là gì ?

FYP là “First Year Premium” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FYP

FYP có nghĩa “First Year Premium”, dịch sang tiếng Việt là “Phí bảo hiểm năm đầu tiên”.

FYP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FYP là “First Year Premium”.

Một số kiểu FYP viết tắt khác:
+ Foundation Year Program: Chương trình năm dự bị.
+ Final Year Project: Dự án năm cuối.
+ Five-Year Plan: Kế hoạch 5 năm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FYP:
+ POM: Project Object Model (Mô hình đối tượng dự án).
+ MPM: Master of Project Management (Thạc sĩ quản lý dự án).
+ DAP: Digital Archive Project (Dự án lưu trữ kỹ thuật số).
+ FAP: Funny Action Program (Chương trình hành động hài hước).
+ DPP: Direct Participation Program (Chương trình tham gia trực tiếp).
+ PA: Project Architect (Kiến trúc sư dự án).
+ FYE: First Year Experience (Trải nghiệm năm đầu tiên).
...

Post Top Ad