GHA là gì? Ý nghĩa của từ gha - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

GHA là gì? Ý nghĩa của từ gha

GHA là gì ?

GHA là “Global Hectare” trong tiếng Anh, “Giang hồ ảo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GHA

**NGOẠI NGỮ

GHA có nghĩa “Global Hectare”, dịch sang tiếng Việt là “Héc ta toàn cầu”. Tên đơn vị đo lường liên quan đến mặt sinh thái, sinh học của Trái Đất.

**VIỆT NGỮ

GHA có nghĩa “Giang hồ ảo” trong tiếng Việt.

GHA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GHA là “Giang hồ ảo”, “Global Hectare”.

Viết tắt GHA với nghĩa khác:
+ Generalized Hebbian Algorithm: Thuật toán Hebbian tổng quát.
+ Greenwich Hour Angle: Góc giờ Greenwich.
+ Gibraltar Hockey Association: Hiệp hội khúc côn cầu Gibraltar.
+ Glenn Hoddle Academy: Học viện Glenn Hoddle.
+ General History of Africa: Lịch sử chung của Châu Phi.
+ Global Hotel Alliance: Liên minh khách sạn toàn cầu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GHA:
+ EIA: Electronic Industries Alliance (Liên minh công nghiệp điện tử).
+ BEA: Bureau of Economic Analysis (Cục phân tích kinh tế).
+ GMC: Global Movement for Children (Phong trào toàn cầu cho trẻ em).
+ AOV: Angle Of View (Góc nhìn).
+ LFC: Level of free convection (Mức độ đối lưu tự do).
...

Post Top Ad