GRP là gì? Ý nghĩa của từ grp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

GRP là gì? Ý nghĩa của từ grp

GRP là gì ?

GRP là “Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRP

GRP có nghĩa “Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm, tập đoàn, nhóm lại, tập hợp lại”.

GRP là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GRP là “Group”.

Một số kiểu GRP viết tắt khác:
+ Gross Rating Point: Điểm đánh giá tổng.
+ Glucose-Regulated Protein: Protein điều chỉnh glucose.
+ Grape Reaction Product: Sản phẩm phản ứng nho.
+ Gastrin-Releasing Peptide: Peptide giải phóng Gastrin.
+ Government Resource Planning: Hoạch định nguồn lực chính phủ.
+ Gross Regional Product: Tổng sản phẩm khu vực.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GRP:
+ PIM: Product Information Management (Quản lý thông tin sản phẩm).
+ PRD: Product Requirements Document (Tài liệu yêu cầu sản phẩm).
+ GEI: Gross Enrolment Index (Chỉ số tuyển sinh gộp).
+ SRP: Stack Resource Policy (Chính sách tài nguyên ngăn xếp).
+ ORR: Oxygen Reduction Reaction (Phản ứng khử oxy).
...

Post Top Ad