HIS là gì? Ý nghĩa của từ his - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

HIS là gì? Ý nghĩa của từ his

HIS là gì ?

HIS là “Hospital Information System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HIS

HIS có nghĩa “Hospital Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin bệnh viện”.

HIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HIS là “Hospital Information System”.

Một số kiểu HIS viết tắt khác:
+ Hybrid Intelligent System: Hệ thống thông minh hỗn hợp.
+ Health Information System: Hệ thống thông tin y tế.
+ Hangzhou International School: Trường quốc tế Hàng Châu.
+ Hokkaido International School: Trường quốc tế Hokkaido.
+ Hsinchu International School: Trường quốc tế Tân Trúc.
+ Histidine: Tên một loại axit amin.
+ Microsoft Host Integration Server: Máy chủ tích hợp máy chủ lưu trữ của Microsoft.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HIS:
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
+ SRP: Server Routing Protocol (Giao thức định tuyến máy chủ).
+ ESS: Executive Support System (Hệ thống hỗ trợ điều hành).
+ GPMS: Government Project Monitoring System (Hệ thống giám sát dự án của chính phủ).
+ TMI: Too Much Information (Quá nhiều thông tin).
...

Post Top Ad