IBO là gì? Ý nghĩa của từ ibo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

IBO là gì? Ý nghĩa của từ ibo

IBO là gì ?

IBO là “Institutional BuyOut” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IBO

IBO có nghĩa “Institutional BuyOut”, dịch sang tiếng Việt là “Mua lại từ tổ chức”. Thuật ngữ được sử dụng có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập, tài chính kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

IBO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IBO là “Institutional BuyOut”.

Một số kiểu IBO viết tắt khác:
+ International Baccalaureate Organization: Tổ chức Tú tài Quốc tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IBO:
+ VIF: Volontariat international de la Francophonie (Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ).
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ ITS: International Trade Secretariat (Ban thư ký thương mại quốc tế).
+ BCI: Bat Conservation International (Bảo tồn dơi quốc tế).
+ MOD: Multicultural Organization Development (Phát triển tổ chức đa văn hóa).
...

Post Top Ad