IDB là gì? Ý nghĩa của từ idb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

IDB là gì? Ý nghĩa của từ idb

IDB là gì ?

IDB là “Inter-American Development Bank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDB

IDB có nghĩa “Inter-American Development Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng phát triển liên Mỹ”.

IDB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDB là “Inter-American Development Bank”.

Một số kiểu IDB viết tắt khác:
+ Interface Descriptor Block: Khối mô tả giao diện.
+ Internal Drainage Board: Ban thoát nước nội bộ.
+ US Census Bureau International Data Base: Cơ sở Dữ liệu Quốc tế của Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ.
+ Intelligent Drum and Bass: Trống và bass thông minh.
+ Integrated Database: Cơ sở dữ liệu tích hợp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IDB:
+ HID: Hardware Interface Design (Thiết kế giao diện phần cứng).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ CDM: Clean Development Mechanism (Cơ chế phát triển sạch).
...

Post Top Ad