IKE là gì? Ý nghĩa của từ ike - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

IKE là gì? Ý nghĩa của từ ike

IKE là gì ?

IKE là “Internet Key Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IKE

IKE có nghĩa “Internet Key Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi khóa Internet”. Tên của một giao thức mạng được sử dụng trên máy tính.

IKE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IKE là “Internet Key Exchange”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IKE:
+ KAM: Key Account Management (Quản lý tài khoản chính).
+ ICP: Internet Content Provider (Nhà cung cấp nội dung Internet).
+ NEP: Needle Exchange Programme (Chương trình trao đổi kim).
+ OPT: Option key (Phím tự chọn).
+ ATE: Automated Telephone Exchange (Tổng đài điện thoại tự động).
+ ORE: Object Reuse and Exchange (Tái sử dụng và trao đổi đối tượng).
...

Post Top Ad