ILM là gì? Ý nghĩa của từ ilm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

ILM là gì? Ý nghĩa của từ ilm

ILM là gì ?

ILM là “Infrastructure Lifecycle Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ILM

ILM có nghĩa “Infrastructure Lifecycle Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý vòng đời cơ sở hạ tầng”.

ILM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ILM là “Infrastructure Lifecycle Management”.

Một số kiểu ILM viết tắt khác:
+ Internal Labour Market: Thị trường lao động nội bộ.
+ Information Lifecycle Management: Quản lý vòng đời thông tin.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ILM:
+ TMI: Too Much Information (Quá nhiều thông tin).
+ PIM: Product Information Management (Quản lý thông tin sản phẩm).
+ JIE: Joint Information Environment (Môi trường thông tin chung).
+ HIS: Hospital Information System (Hệ thống thông tin bệnh viện).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
...

Post Top Ad