MSA là gì? Ý nghĩa của từ msa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MSA là gì? Ý nghĩa của từ msa

MSA là gì ?

MSA là “Measurement System Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSA

MSA có nghĩa “Measurement System Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích hệ thống đo lường”. Phân tích cũng như đánh giá quá trình thu được từ các phép đo.

MSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSA là “Measurement System Analysis”.

Một số kiểu MSA viết tắt khác:
+ Multiple System Atrophy: Teo đa hệ thống. Một dạng rối loạn thoái hóa thần kinh.
+ Message Submission Agent: Tác nhân gửi tin nhắn.
+ Multi-source agreement: Thỏa thuận đa nguồn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MSA:
+ BEA: Bureau of Economic Analysis (Cục phân tích kinh tế).
+ PSA: Production Sharing Agreement (Thỏa thuận chia sẻ sản xuất).
+ HCA: High Content Analysis (Phân tích hàm lượng cao).
+ CA: Correspondence Analysis (Phân tích thư từ).
+ SAS: Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê).
+ CEM: Civil Emergency Message (Thông báo khẩn cấp dân sự).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
...

Post Top Ad