NETBEUI là gì? Ý nghĩa của từ netbeui - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

NETBEUI là gì? Ý nghĩa của từ netbeui

NETBEUI là gì ?

NETBEUI là “NetBIOS Extended User Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NETBEUI

NETBEUI có nghĩa “NetBIOS Extended User Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện người dùng mở rộng NetBIOS”. Giao thức mạng được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

NETBEUI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NETBEUI là “NetBIOS Extended User Interface”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NETBEUI:
+ SCI: Scalable Coherent Interface (Giao diện mạch lạc có thể mở rộng).
+ UG: User Guide (Hướng dẫn sử dụng).
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ HID: Hardware Interface Design (Thiết kế giao diện phần cứng).
+ BCI: Brain–Computer Interface (Giao diện não - máy tính).
+ RIO: Remote Interface Officer (Sĩ quan giao diện từ xa).
+ VIA: Virtual Interface Adapter (Bộ điều hợp giao diện ảo).
...

Post Top Ad