INT là gì? Ý nghĩa của từ int - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

INT là gì? Ý nghĩa của từ int

INT là gì ?

INT là “Integer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INT

INT có nghĩa “Integer”, dịch sang tiếng Việt là “Số nguyên”. Trong lĩnh vực khoa học máy tính, thì kiểu viết này đại diện cho kiểu dữ liệu số nguyên.

INT là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng INT là “Integer”.

Một số kiểu INT viết tắt khác:
+ Interjection: Thán từ.
+ Interrupt: Làm gián đoạn.
+ Internationalization: Quốc tế hóa.

Gợi ý viết tắt liên quan đến INT:
+ NEP: New Economic Policy (Chính sách kinh tế mới).
+ NOV: November (Tháng mười một).
+ NIL: Nothing (Không có gì cả).
+ TKM: Tonne-kilometre (Tấn-ki-lô-mét).
+ TYS: Thank You Sir (Cảm ơn ngài).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
+ TMI: Too Much Information (Quá nhiều thông tin).
...

Post Top Ad