JIE là gì? Ý nghĩa của từ jie - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

JIE là gì? Ý nghĩa của từ jie

JIE là gì ?

JIE là “Joint Information Environment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JIE

JIE có nghĩa “Joint Information Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường thông tin chung”.

JIE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JIE là “Joint Information Environment”.

Một số kiểu JIE viết tắt khác:
+ Journal of Interdisciplinary Economics: Tạp chí kinh tế liên ngành.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JIE:
+ SHE: Safety, Health, Environment (An toàn, sức khỏe, môi trường).
+ SOE: Standard Operating Environment (Môi trường hoạt động tiêu chuẩn).
+ KCJ: Korean Circulation Journal (Tạp chí Lưu thông Hàn Quốc).
+ ILM: Information Lifecycle Management (Quản lý vòng đời thông tin).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
...

Post Top Ad