LOC là gì? Ý nghĩa của từ loc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

LOC là gì? Ý nghĩa của từ loc

LOC là gì ?

LOC là “Line Of Credit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOC

LOC có nghĩa “Line Of Credit”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn mức tín dụng”.

LOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOC là “Line Of Credit”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LOC:
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
+ TVT: Television of Thailand (Truyền hình Thái Lan).
+ PIO: Person of Indian Origin (Người gốc Ấn Độ).
+ LCCT: Low-Cost Carrier Terminal (Nhà ga hàng không giá rẻ).
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ CIH: Cash In Hand (Tiền mặt trong tay).
...

Post Top Ad