LTIP là gì? Ý nghĩa của từ ltip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

LTIP là gì? Ý nghĩa của từ ltip

LTIP là gì ?

LTIP là “Long-Term Incentive Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LTIP

LTIP có nghĩa “Long-Term Incentive Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch khuyến khích dài hạn”. Một thuật ngữ liên quan đến chứng khoán và cổ phiếu.

LTIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LTIP là “Long-Term Incentive Plan”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LTIP:
+ FYP: Five-Year Plan (Kế hoạch 5 năm).
+ LTR: Long-Term Relationship (Mối quan hệ lâu dài).
+ TTM: Trailing Twelve Months (Kéo dài mười hai tháng).
+ IBO: Institutional BuyOut (Mua lại từ tổ chức).
+ PAN: Primary Account Number (Số tài khoản chính).
...

Post Top Ad