MEMO là gì? Ý nghĩa của từ memo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

MEMO là gì? Ý nghĩa của từ memo

MEMO là gì ?

MEMO là “Memorandum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MEMO

MEMO có nghĩa “Memorandum”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi nhớ”. Memo giống như một lời thông báo, bản ghi nhớ, lời nhắc nhở và nó được sử dụng nhiều ở các phòng ban hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Nó là một thông điệp được gửi đến nhiều cá nhân ở nhiều bộ phận và nhóm khác nhau trong công ty.

MEMO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MEMO là “Memorandum”.

Một số kiểu MEMO viết tắt khác:
+ Middle East Monitor: Màn hình Trung Đông. Tên của một tổ chức giám sát báo chí phi lợi nhuận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MEMO:
+ EGC: East Greenland Current (Đông Greenland hiện tại).
+ MOC: Memorandum of Convention (Bản ghi nhớ quy ước).
+ OPT: Optional Practical Training (Đào tạo thực hành tùy chọn).
+ OBG: Obstetrics and Gynecology (Sản khoa và Phụ khoa).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
...

Post Top Ad