MM là gì? Ý nghĩa của từ mm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

MM là gì? Ý nghĩa của từ mm

MM là gì ?

MM là “Millimetre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MM

MM có nghĩa “Millimetre”, dịch sang tiếng Việt là “Milimét”.

MM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MM là “Millimetre”.

Một số kiểu MM viết tắt khác:
+ Month Month: Tháng Tháng. Được dùng khi đề cập đến việc hiển thị "ngày tháng năm", nó hay xuất hiện trong cài đặt định dạng ngày giờ trên máy tính hoặc trong các ứng dụng báo cáo có liên quan đến thời gian.
+ Maturity Mismatch: Chênh lệch đáo hạn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MM:
+ MFD: Manufactured (Được sản xuất).
+ MTS: Make To Stock (Sản xuất dự trữ).
+ MV: Music Video (Video âm nhạc).
+ MCF: One thousand cubic feet (Một nghìn feet khối).
+ MEMO: Memorandum (Bản ghi nhớ).
...

Post Top Ad