MOTE là gì? Ý nghĩa của từ mote - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MOTE là gì? Ý nghĩa của từ mote

MOTE là gì ?

MOTE là “Modes of Teacher Education” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOTE

MOTE có nghĩa “Modes of Teacher Education”, dịch sang tiếng Việt là “Các phương thức đào tạo giáo viên”.

MOTE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOTE là “Modes of Teacher Education”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MOTE:
+ ECE: Early Childhood Education (Giáo dục trẻ em từ sớm).
+ BEA: Broadcast Education Association (Hiệp hội giáo dục phát thanh).
+ MPM: Request Processing Modes (Yêu cầu chế độ xử lý).
+ WEE: Work Experience Education (Giáo dục kinh nghiệm làm việc).
...

Post Top Ad