QSAR là gì? Ý nghĩa của từ qsar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

QSAR là gì? Ý nghĩa của từ qsar

QSAR là gì ?

QSAR là “Quantitative Structure - Activity Relationship” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QSAR

QSAR có nghĩa “Quantitative Structure - Activity Relationship”, dịch sang tiếng Việt là “Mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc - hoạt tính”.

QSAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QSAR là “Quantitative Structure - Activity Relationship”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QSAR:
+ LTR: Long-Term Relationship (Mối quan hệ lâu dài).
+ ROA: Raman Optical Activity (Hoạt động quang học Raman).
+ ITS: Integrated Truss Structure (Cấu trúc giàn tích hợp).
...

Post Top Ad