REC là gì? Ý nghĩa của từ rec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

REC là gì? Ý nghĩa của từ rec

REC là gì ?

REC là “Recording” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ REC

REC có nghĩa “Recording”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi”. Đề cập đến việc ghi lại thứ gì đó vào thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như là "ghi âm".

REC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng REC là “Recording”.

Một số kiểu REC viết tắt khác:
+ Renewable Energy Certificate: Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo. Một loại giấy chứng nhận của Hoa Kỳ.
+ Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe: Trung tâm Môi trường Khu vực Trung và Đông Âu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến REC:
+ RNG: Renewable Natural Gas (Khí tự nhiên tái tạo).
+ CA: Certificate Authority (Nhà cung cấp chứng thực số).
+ COP: Center Of Pressure (Trung tâm của áp lực).
+ MCC: My Client Center (Trung tâm khách hàng của tôi).
...

Post Top Ad